Elförsörjningen i Norden är av flera orsaker ansträngd och elpriset är för närvarande mycket högt.

Det nya finska kärnkraftverket Olkiluoto 3 kommer att ytterligare försenas och Ringhals 4 i Sverige kommer att vara avställt för reparation till februari.

Både i Finland och Sverige är risken för elbrist större än tidigare år och man har ökat beredskapen för att ta till nödåtgärder som att tillfälligt koppla bort en del av lasten i elnätet. Förberedelser för MFK (manuell förbrukningsfrånkoppling) har alltid funnits men har inte behövt användas.

Om effektläget i både Finland och Sverige samtidigt är så ansträngt att bortkoppling av last blir aktuellt kommer också Åland att påverkas. I första hand kommer reservkraft från Finlandskabeln och lokal reservkraft att användas men det kan ändå inte uteslutas att elkunder på Åland drabbas av strömavbrott. I ett sådant scenario kommer delar av elnätet kopplas bort 1-2 timmar åt gången vartefter bortkopplingen flyttas till andra områden. Risken att detta ska hända är fortsatt liten men inte obefintlig. Nätbolagen beaktar kritisk infrastruktur i beredskapsplanerna.

För att minska risken för bortkoppling är det viktigt att fortsatt spara på el och särskilt att minska användningen av el de tider som elnätet är högt belastat. Kan vi minska användningen av el under tiderna måndag-fredag 08-11 och 16-19 och flytta den till andra tider minskar risken för störningar i elnätet.

Om risk för effektbrist uppstår kommer nätbolagen att informera via media och på bolagens hemsidor.

Mariehamns Energi www.energi.ax
Ålands Elandelslag www.el.ax
Kraftnät Åland www.kraftnat.ax